Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky SNK-2900A

5,610,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky SNK-3700A

5,780,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky SNK-4200A

6,140,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky SNK-420A

5,170,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-2599A1

4,050,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-2899A1

4,277,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-302K

6,200,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-568HY

8,090,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-5699HY

10,000,000